Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.7.2024

Dotace na včelařská opatření v rozhodném období 2024 (1. 8. 2023 až 31. 7. 2024)

Podle § 12 nařízení vlády č. 53/2023 Sb., zveřejňuje SZIF celkovou výši dotací účelově určených na provádění opatření v odvětví včelařství v rozhodném období vymezeném od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2024.
Tato opatření jako „Podpora v odvětví produktů včelařství“ v rámci Strategického plánu SZP 2023 až 2027 podle čl. 55 nařízení (EU) 2021/2115 jsou spolufinancována EU z prostředků zemědělského rozpočtového roku 2024. V souladu s přílohou X nařízení (EU) 2021/2115 činí příspěvek Unie na rozpočtový rok 2024 částku 2 121 528 EUR. Celková částka vyčleněných finančních prostředků se odvíjí od možností spolufinancování ze strany státního rozpočtu ČR. Ve schváleném SP SZP 2023 – 2027 deklarovala ČR maximální spoluúčast z národních zdrojů ve výši příspěvku EU.
Pro přepočet celkové finanční částky v Kč je použit v souladu s čl. 30 odst. 3 a s čl. 37 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 směnný kurz ECB ze dne 28. 6. 2024 ve výši 25,025 CZK/EUR.
Celková výše finančních prostředků na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU by mohla za výše uvedených podmínek činit 106 182 476 Kč.

Zdroj: SZIF, Oddělení podpor včelařství, propagace a sledování trhů