Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.7.2023

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2023 – ROZHODNÉ OBDOBÍ 1. 1. AŽ 31. 7. 2023

V Praze dne 11. července 2023

Podle § 12 nařízení vlády č. 53/2023 Sb., zveřejňuje SZIF celkovou výši dotací účelově určených na provádění opatření v odvětví včelařství v rozhodném období vymezeném od 1. 1. do 31. 7. 2023. Tato opatření jako podpora v odvětví produktů včelařství v rámci Strategického plánu SZP 2023 až 2027 podle čl. 55 nařízení (EU) 2021/2115 jsou spolufinancována EU z prostředků zemědělského rozpočtového roku 2023. V souladu s přílohou X nařízení (EU) 2021/2115 činí příspěvek Unie na rozpočtový rok 2023 částku 2 121 528 EUR. Celková částka vyčleněných finančních prostředků se odvíjí od možností spolufinancování ze strany státního rozpočtu ČR. Ve schváleném SP SZP 2023 – 2027 deklarovala ČR maximální spoluúčast z národních zdrojů ve výši příspěvku EU.

Z celkové částky prostředků vyčleněných z rozpočtu EU a ČR byla část ve výši 1 229 669,46 EUR již použita na výplatu nároků vznesených chovateli včel v přechodném období vymezeném od 1. 8. do 31. 12. 2022. Pro aktuální rozhodné období je tak připraveno 3 013 386,54 EUR, tj. cca 71 mil. Kč.

Pro přepočet celkové finanční částky v Kč je použit v souladu s čl. 30 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 směnný kurz ECB ze dne 30. 6. 2023 ve výši 23,742 CZK/EUR.

Ing. Michal Barbuš, v.r.
vedoucí Oddělení podpor včelařství, propagace a sledování trhů