Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.1.2023

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022 – PŘECHODNÉ OBDOBÍ

V Praze dne 23. ledna 2023

Podle § 13 nařízení vlády č. 148/2019 Sb., ve znění nařízení vlády 33/2022 Sb., zveřejňuje SZIF finanční částku určenou na dotace na včelařská opatření provedená v přechodném období vymezeném od 1. 8. do 31. 12. 2022. Tato opatření jako podpora v rámci včelařských programů podle čl. 55 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou spolufinancována EU z prostředků zemědělského rozpočtového roku 2023. V souladu s přílohou X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 (nařízení o strategickém plánu SZP) činí příspěvek Unie na rozpočtový rok 2023 částku 2 121 528 EUR. Příspěvek Unie včelařským programům odpovídá 50 % výdajů hrazených členskými státy na tyto programy.

Pro přepočet finanční částky v Kč má být použit v souladu s čl. 31a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 směnný kurz ECB ze dne 30. 12. 2022 ve výši 24,116 CZK/EUR.

Ing. Michal Barbuš, v.r.
vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace