Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.5.2016

Ekologické zemědělství v PRV 2014-2020

Zvýhodnění ekologických zemědělců pro žádosti podpor z PRV
M04 – Investice do hmotného majetku

Podopatření 4.1. Podpora investic v zemědělských podnicích

Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Podopatření: 4.2 Podpora na investice do zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zeměděl. produktů

Operace: 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Podopatření 6.1 Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Podopatření 6.4 Podpora na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Operace 6.4.2 Podpora agroturistiky
Operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

M16 – Spolupráce

Podopatření: 16.1 Zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií

Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (Potravinářské inovace)

Podopatření 16.3 Ostatní spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu nebo jejich uvádění na trh

Oparace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Vybraná preferenční kriteria

4.1.1 Investice do zemědělských podniků
intervenční fond dne 27. října 2015 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí o dotaci v rámci operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměr a) Zemědělské podniky. Všech 201 zaregistrovaných Žádostí bylo zařazeno do kategorie Doporučen.
Aktualizace pro 3. Kolo:

Kritérium č. 9

Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina nebo Česká biopotravina. Počet bodů:  10

Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Kritérium č. 2 Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a neprovozuje současně konvenční výrobu. Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci minimálně do konce realizace podnikatelského plánu, tj. 4 roky od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Počet bodů 5
Operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Operace je zaměřena na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány budou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.
Záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České republiky kromě krajů Ústeckého a Moravskoslezského
Záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého a Moravskoslezského

Kriterium č. 11 Žadatel je registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, neprovozuje současně konvenční výrobu .
Žadatel předloží k Žádosti o dotaci i k Žádosti o platbu platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci minimálně po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Počet bodů: 3

Operace 6.4.2 Podpora agroturistiky
Operace je zaměřena na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporována bude stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).
Záměr a) Podpora agroturistiky – území České republiky kromě krajů Ústeckého a Moravskoslezského Záměr b) Podpora agroturistiky – území krajů Ústeckého a Moravskoslezského
Kritérium č. 11: Žadatel je registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, neprovozuje současně konvenční výrobu .
Žadatel předloží k Žádosti o dotaci i k Žádosti o platbu platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci minimálně po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Počet bodů: 5

Operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Účelem operace je podpora investic zaměřených na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucích k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, a to z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie.

Kritérium č. 7: Žadatel je registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neprovozuje současně konvenční výrobu
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Žadatel předloží k Žádosti o dotaci i k Žádosti o platbu platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb.,o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Počet bodů: 3

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“ (dále jen „EIP“). Cílem je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Operační skupiny se zformují kolem konkrétního inovačního projektu, který bude naplňovat cíle EIP v souladu s níže uvedenými záměry a který byl navržen k řešení z podnětu jednoho z aktérů. Problematika projektu se netýká pouze individuálních potřeb zúčastněných subjektů, ale výstupy projektu jsou šířeji využitelné z pohledu veřejného zájmu. Účelem fungování operační skupiny je na základě principu rozhodování „zdola“ propojit partnery zejména z oblasti vědy, výzkumu, zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, poradců a dalších aktérů rozvoje venkova, a napomoci přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe. Lepším propojováním výzkumu a zemědělské praxe a pobídkami k širšímu využívání dostupných inovativních řešení by práce operačních skupin měla vytvářet přidanou hodnotu a přispět ke konkurenceschopnosti zúčastněných podniků. Operační skupiny jsou zřízeny zúčastněnými subjekty, jako jsou zemědělci, potravináři, výzkumní pracovníci, poradci a podniky působící v zemědělství a v potravinářství. V rámci řešení problému je možné, aby vývojové aktivity podporované v rámci EIP mohly být navázány na výzkum, který je sám o sobě podporován z jiných nástrojů, jako např. Horizont 2020 či jiné zdroje pro financování výzkumu. Nesmí se jednat o pouhé zavádění stávajících výsledků výzkumu do praxe. Je nutné dbát na přidanou hodnotu spolupráce. Podpora operačních skupin je omezena na dobu nejvýše 7 let
a) Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů, tj. zemědělské prvovýroby
b) Otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce
Záměr a)

Kritérium č 7: Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a neprovozuje současně konvenční výrobu. Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Počet bodů: 2 (z max. 69)
Záměr b)
Kritérium č. 5:  Žadatel předloží platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. a je vydáno na některý výrobek žadatele, či na proces výroby, který je předmětem podaného projektu. Počet bodů: 2 (z max 65)

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Operace je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik žadatele/příjemce se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojový tým žadatele) musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku. Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu. Podpora je poskytována jako celková částka pokrývající provozní výdaje spolupráce i přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku žadatele. Z důvodu zamezení dvojího financování z různých zdrojů veřejných prostředků je podpora omezena pouze na některé komodity a produkty zemědělské výroby

Kritérium č.4:  Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a neprovozuje současně konvenční zemědělskou výrobu. Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Počet bodů: 2 ( z max. 83)

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (Potravinářské inovace)
Operace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojový tým žadatele) musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku. Inovativnost, efektivnost a proveditelnost projektu, posoudí odborná Hodnotitelská komise před schválením projektu. Podpora je poskytována jako celková částka pokrývající provozní výdaje spolupráce i přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku žadatele.

Kritérium č.4:  Žadatel nejpozději k Žádosti o platbu předloží platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. a je vydáno na některý výrobek žadatele, či na proces výroby, který je předmětem podaného projektu.
– bude počínaje prvním účetně uzavřeným rokem po podání Žádosti o platbu po dobu vázanosti projektu na účel dosahovat. Počet bodů: 2 ( z max. 83)
4.1. více než 75 % podílu příjmu/výnosů z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv, nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosů za produkci biopotravin/biokrmiv.  Počet bodů: 5
4.2. 10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/tržeb z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv, nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosů za produkci biopotravin/ biokrmiv.  Počet bodů:3
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (Potravinářské inovace)
Aktualizace pro 3. Kolo!
Kritérium č. 2:  Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina nebo Česká biopotravina . Počet bodů: 5
Kriterium č. 4: Žadatel nejpozději k Žádosti o platbu předloží platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. a je vydáno na některý výrobek žadatele, či na proces výroby, který je předmětem podaného projektu.
– bude počínaje prvním účetně uzavřeným rokem po podání Žádosti o platbu po dobu vázanosti projektu na účel dosahovat . Počet bodů: 2 ( z max. 83)
4.1. více než 75 % podílu příjmu/výnosů z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv, nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosů za produkci biopotravin/biokrmiv. . Počet bodů:5
4.2. 10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/tržeb z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv, nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosů za produkci biopotravin/ biokrmiv. . Počet bodů:3

Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem společně nalézt úspory v rozsahu, kterých nedosahují, pokud působí samostatně. Podporována bude koordinace spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě podnikatelského plánu spolupráce a dále budou podporovány společné investice na realizaci projektu. Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají.
a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh
c) Spolupráce v odvětví lesnictví

Záměr a) a stejně i b) (u záměru c) není bodové zvýhodnění pro EZ)

Kritérium č. 11:  Žadatel je registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neprovozuje současně konvenční výrobu. Počet bodů:2

Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Operace je zaměřena na podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporována bude koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě podnikatelského plánu spolupráce. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Formou podporované spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). Podpora na vytvoření a rozvoj KDŘ se týká pouze dodavatelského řetězce, který zahrnuje maximálně jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v případě, že se činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli odehrávají v okruhu 75 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází. Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají. Žadatel/příjemce dotace/spolupracující subjekty musí mít společně uzavřenou Smlouvu o spolupráci. Žádost o dotaci podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek. Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti.

Kritérium č.:4 Nejméně jeden ze spolupracujících subjektů má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina nebo Česká biopotravina nebo některý z jeho produktů získal certifikát a právo používat některou ze značek Asociace regionálních značek (ARZ) . Počet bodů:2