Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.10.2023

Deklarace chovu koní – dotační rok 2023

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:
ANC – Oblasti s přírodními omezeními
AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních
porostů (platí pro dobíhající závazky AEKO i pro nové závazky AEKO 23+)
EZ – Opatření Ekologické zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost (platí pro
dobíhající závazky EZ i pro nové závazky EZ 23+)

a zároveň chová koně, je povinen doložit za kontrolní období od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:

a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství.

Upozornění pro žadatele o poskytnutí podpory ANC – Oblasti s přírodními omezeními

Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory ANC – Oblasti s přírodními omezeními a zároveň chová koně, je navíc povinen doložit za kontrolní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:

a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství.

Deklaraci chovu koní 2023, jejíž nedílnou součástí je opis registru koní v hospodářství, bude možné vygenerovat a následně podat přes Portál farmáře SZIF nejdříve 1. října 2023.

Vygenerování a odeslání Deklarace chovu koní se skládá z následujících kroků:

a) Příprava datové sady v Integrovaném zemědělském registru (IZR) a odeslání datové sady z IZR na Portál farmáře SZIF
b) Generování formuláře na Portálu farmáře SZIF
c) Podání DCHK přes Portál farmáře SZIF

Elektronicky vyplněné výše uvedené dokumenty žadatelé dokládají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nejpozději do 31. října 2023! Nedoručí-li žadatel pro dotační rok 2023 na SZIF Deklaraci chovu koní nejpozději do 31. října 2023 včetně elektronického opisu registru koní, nebudou koně zohledněni při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat!

Pro opatření EZ/EZ23+ – Ekologické zemědělství zároveň platí, že žadatel musí mít pro hospodářství, na kterém chová koně a které deklaruje na Deklaraci chovu koní, evidovaný v IZR
ekologický statut pro druh koňovití.

Více informací o generování a podání Deklarace chovu koní je uvedeno v příručce, která je ke stažení na stránkách https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost, v části Ke stažení a složce Jednotná žádost.