Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.4.2017

ČTPEZ vydalo v Zemědělci: Veterináři a potravináři nově vstoupili do kontrol ekologické produkce

Navzdory evropským trendům, které považují ekologické zemědělství za favorizovanou alternativu pro trvale udržitelnou zemědělskou výrobu v budoucnosti, se biopotraviny stále potýkají s iracionálně nízkou důvěrou českého spotřebitele. Přesto se zvyšujícím se zájmem o kvalitu potravin se i náš spotřebitel nutně začíná více zajímat o ekologické zemědělství jako o prostředí, v němž ekologicky šetrným způsobem vznikají potraviny vysoké kvality.

V západní Evropě má ekologická produkce ve všech ohledech mnohaletý náskok. Ať už se jedná o rozvinutost trhu nebo vyjasněnost zásadních témat. Od toho se odvíjí i kladný přístup rozhodujících činitelů a veřejnosti. Otázky důvěry v biopotraviny nebo v jasnou prospěšnost ekologického zemědělství tam již byly pozitivně zodpovězeny. Nyní se jedná spíše o rychlosti, jakou bude dosažena co nejvyšší výměra ekologicky obhospodařované půdy a co nejvyšší podíl biopotravin na trhu.

Zvyšování důvěry spotřebitele v ekologické zemědělství je proto v České republice klíčovým tématem. Tato důvěra se nepřímo opírá o propracovaný kontrolní systém, který zaručuje celkovou důvěryhodnost bioproduktů na trhu. Ať už se jedná o kvalitu či správnou propagaci a označení.

Každý, kdo vyrábí, zpracovává a uvádí na trh bioprodukty, musí být registrován na Ministerstvu zemědělství a podléhat kontrole. Kontrola je tvořena systémem kontrolních a certifikačních organizací v kombinaci se státními dozorovými orgány. V určitých případech se zapojuje do kontrol také Oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství, které je kompetentním orgánem pro ekologickou produkci v České republice.

Nejdůležitější část kontroly provádějí kontrolní organizace. Jde o soukromé subjekty pověřené Ministerstvem zemědělství, které mají právo udělovat osvědčení o původu bioproduktů, tzv. certifikát. Inspekci provádějí na základě smluvního vztahu mezi kontrolní organizací a kontrolovaným subjektem, který za kontrolu platí. Kontrolní organizace disponují potřebným administrativním aparátem a celkově dvaceti terénními inspektory. Jejich povinností je zkontrolovat každý subjekt registrovaný v ekologickém zemědělství nejméně jednou za rok. Na základě bezchybných výsledků kontroly pak ekologický podnik získá na své produkty zmíněný certifikát. Kontrolní organizace má právo vstupovat do všech prostor souvisejících s podnikáním, má právo i povinnost odebírat vzorky půdy, rostlin, surovin i produktů. Kontrolní organizace má dokonce právo v potřebném rozsahu kontrolovat i ty dodavatele ekologického podniku, s nimiž nemá přímo uzavřenu smlouvu. Kontrolní organizace má k dispozici řadu sankčních opatření, z nichž nejsilnější je odepření certifikátu při zjištění závažných porušení pravidel ekologické produkce. Bez certifikátu nesmí postižený podnik své produkty uvádět na trh s označením bio.

Přímý dozor nad kontrolními organizacemi vykonává Ministerstvo zemědělství formou pravidelných a častých supervizí inspektorů přímo v terénu a také kontrolami v ústředích těchto organizací. Ve výjimečných případech vykonává ministerstvo úřední kontroly ekologických podniků samo. V případě, že ekologický podnik závažně poruší ekologickou legislativu, Ministerstvo s ním vede správní řízení, v němž uděluje pokuty. Ministerstvo ale může kontrolovat i ty podniky, které nejsou registrovány v ekologickém zemědělství a neoprávněně uvádějí na trh bioprodukty. Tyto podniky může rovněž citelně sankcionovat.

Nevýhodou tohoto systému je, že kompetence jednotlivých soukromých kontrolních organizací jsou v zásadě omezeny pouze na vlastní klienty, s nimiž mají uzavřenu smlouvu o kontrole a certifikaci. Systém ekologické produkce je však natolik komplexní, že v některých oblastech překračuje rámec jejich kompetencí. V takových případech doplňují kontrolní síť státní dozorové orgány.

Od roku 2010 vstoupil proto do kontrol ekologického zemědělství Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který provádí kontroly u přibližně 5 % ekologických zemědělců ročně na základě rizikové analýzy nebo na podnět Ministerstva. Určité mezery však přetrvávaly v kontrole výrobců a obchodníků. Proto se od roku 2016 do kontroly ekologické produkce zapojily také Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa (SVS).

Úkolem státních dozorových orgánů není v žádném případě nahrazovat činnost soukromých kontrolní organizací. Státní orgány ani nemají právo vystavovat certifikáty bioproduktů. SZPI i SVS pouze získaly možnost u subjektů, které již standardně kontrolují, ověřovat i dodržování pravidel ekologické produkce.

SZPI namátkově kontroluje ty maloobchodní subjekty, které nemusí být ze zákona registrovány a podléhat ekologické kontrole. Jde o většinu maloobchodníků, kteří prodávají biopotraviny již zabalené v originálních malospotřebitelských baleních konečnému spotřebiteli. Týká se to také internetových prodejců bioproduktů, kteří registraci, dle legislativou daných pravidel, také podléhají. Dále SZPI pomůže kontrolovat toky surovin a produktů u výrobců, kteří vyrábějí biopotraviny i potraviny konvenční a kde je tudíž vyšší riziko nežádoucí záměny surovin. V případě podezření nebo na vyžádání Ministerstva může SZPI zkontrolovat dodržování pravidel ekologické produkce u kteréhokoli výrobce či obchodníka, který uvádí na trh biopotraviny.

SVS má povinnost jednou ročně prověřit plnění pravidel ekologické produkce u každého ekologického subjektu, který uvádí bioprodukty na trh a zároveň je pod veterinárním dozorem. Tato inspekce by měla být součástí pravidelné kontroly, kterou SVS u těchto subjektů již standardně provádí, pouze svou kontrolu rozšíří o ekologickou nadstavbu, tedy o prověření dodržování pravidel souvisejících s ekologickou produkcí.

Smyslem zapojení státních orgánů obvykle nemá být komplexní kontrola plnění pravidel ekologické produkce. Jedná se spíše o zaměření na nejkritičtější body v celém procesu. Jde především o kontrolu záznamů a dokumentace ohledně toků surovin a produktů, a zda je zachována rovnováha mezi vstupy a výstupy. Samozřejmě společně s ověřením fyzického stavu ve skladech, výrobních procesech, hospodářství atp. Inspektoři se zaměřují také na správné označování bioproduktů a existenci platného certifikátu u všech surovin vstupujících do výroby biopotravin.

Ministerstvo zemědělství vnímá velmi citlivě vysokou kontrolní zátěž, kterou nesou podnikatelské subjekty. Běžný spotřebitel si však neuvědomuje, jak nesmírně složité a komplexní odvětví tvoří zemědělství a výroba potravin, zejména ekologických. Proto je nutná přísná kontrola. Dozorové orgány pracují ve prospěch spotřebitele, který má právo být chráněn. Rozšíření kompetencí SZPI a SVS o ekologickou oblast však rozhodně nemá znamenat navýšení počtu kontrol. Ekologická kontrola má být pouze vhodně včleněna do standardní kontrolní činnosti tak, aby nepředstavovala její zásadní navýšení. Pokud je nutné provést časově náročnou komplexní kontrolu, jedná se vesměs o případy, kde existuje důvodné podezření na porušování pravidel ekologické legislativy.

Zapojením státních dozorových orgánů Ministerstvo zemědělství nejen odstranilo poslední mezery v kontrolním systému, ale získalo i další nezávislý pohled na dosavadní systém kontroly ekologického zemědělství.

A dobrou zprávou pro spotřebitele i samotný sektor ekologické produkce je určitě fakt, že nově zapojené dozorové orgány zde zjistily v roce 2016 pouze několik málo nezávažných pochybení. SZPI dokonce zhodnotila ekologickou produkci jako nejméně problematickou oblast v rámci jimi dozorovaného spektra činností. Je totiž třeba vědět, že zdaleka ne každé nalezené pochybení má přímý dopad na kvalitu bioproduktu. Naopak nalézání nedostatků svědčí o funkčnosti kontrolního systému. Důvěra spotřebitele v biopotraviny a ekologické zemědělství je tedy zcela na místě. A s ní samozřejmě i sebedůvěra ekologických zemědělců a výrobců, kteří se svou dobrou prací podílejí na tomto dobrém výsledku

Pro ČTPEZ zpracoval Ing. Jan Gallas, ředitel Odboru environmentálního a ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství

Smluvní BIO porážky mohou být v roce 2017 kontrolovány a certifikovány bezplatně

Kontrolní organizace KEZ o.p.s. nabízí bezplatnou roční kontrolu a certifikaci jatkám, které budou zajišťovat tzv. „smluvní porážky“ zvířat z ekologických chovů.

Společnost KEZ o.p.s. proto přišla s nabídkou bezplatné roční kontroly a certifikace, která má umožnit zemědělcům iniciovat a nastavit spolupráci s řezníky v regionech, tak, aby mohli svým zákazníkům nabízet maso s certifikátem BIO za spravedlivou cenu. Více informací na www.kez.cznebo na telefonu 469 625 026.

Pro ČTPEZ zpracovala Mgr. Pavlína Samsonová