Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.5.2023

Biopásy podpořeny částkou 77 milionů korun

Praha 2. května 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) dnes začal vydávat rozhodnutí na založení a obhospodařování krmných a nektarodárných biopásů realizovaných v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření Programu rozvoje venkova. Krmné biopásy budou podpořené částkou 61 milionů korun a nektarodárné biopásy pak částkou 16 milionů korun.

„Biopásy jsou nejčastěji zakládané na krajích půdních bloků. Kromě správného umístění v rámci zemědělského pozemku je také nutné, aby byl biopás osetý předepsaným osivem. Zároveň je nutné na biopásu hospodařit předepsaným způsobem,“ uvedl Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor. U krmných biopásů tvoří největší podíl obiloviny, u medonosných biopásů to jsou potom jeteloviny. A doplnil „Žádost o podporu krmných biopásů podalo celkem 278 žadatelů, o nektarodárné biopásy to bylo 141 žadatelů.

Pro zemědělce mají biopásy význam z pohledu zlepšování půdní struktury, růstu obsahu živin a organické hmoty v půdě, tedy faktorů, které mají dopad i na efektivitu zemědělské činnosti. Krmný biopás je vytvářen jako jednoletý a nektarodárný biopás může být v rámci pětiletého závazku založen buď zako dvouletý nebo tříletý. Zemědělské farmy mohou kombinovat různé typy biopásů, zároveň však platí, že oba typy biopásu nelze kombinovat na jednom dílu půdnícho bloku. Vytvořením biopásu tak zemědělec přichází o ornou půdu, ale přínosy jeho využití nad tímto faktorem rozhodně převažují.

Nektarodárné biopásy jsou seté za účelem podpory populace opylovačů, kteří mají významný pozitivní dopad na zemědělskou produkci, protože jsou zdrojem pylové snůšky pro včely. Zároveň vytváří přirozený prostor, ve kterém se může ukrýt zvěř a ptáci, poskytuje jim i různorodou potravu. „Biopásy zvyšují i pestrost krajiny, a to jak z pohledu živočichů, tak samozřejmě i rostlin. Pozitivní dopady jejich praktického využití tak poznají nejenom zemědělci, ale i turisté při pobytu v přírodě,“ dodal Jan Borský

Kontakt:
Eva Češpiva
Vedoucí oddělení tiskového, tisková mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550
Státní zemědělský intervenční fond
Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření
Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době Fond
administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se
jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. Fond rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. Fond má v současné době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. Více informací na www.szif.cz

Podrobnosti k agroenvironmentálně-klimatickému opatření (AEKO)
Dotační podopatření biopásy označované jako F je součástí neprojektových opatření Programu rozvoje
venkova v AEKO a NAEKO (navazující) opatření. Bližší informace včetně sazeb na hektar jsou dostupné
v příručce jednotné žádosti 2022 či v souvisejících nařízeních vlády (https://www.szif.cz/cs/prv2014-m10).

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pokud žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře Fondu či eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq. Pro případné dotazy je k dispozici infolinka Fondu na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.