Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.12.2017

Biomléko v nadstandardu je logické, ekologické a velmi ekonomické.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců ve spolupráci s německým svazem ekologických zemědělců GÄA již více než 5 let nabízí mléčným podnikům v režimu EZ možnost zapojit se do tzv. nadstandardní certifikace. Díky tomu mohou podniky dosáhnout na výkupní cenu mléka, která je ve většině případů vyšší než 11 Kč. Díky nadstandardní certifikaci mohou sedláci najít lepší odbyt pro svoji produkci a zlepšit ekonomiku svého hospodaření.

„Mnoho z farem, které se do hospodaření dle nadstandardní směrnice zapojilo, se díky dobré výkupní ceně mléka ekonomicky takzvaně zahojilo. Řada z nich si také díky příznivé ekonomické situaci farmy vybudovala vlastní zpracovatelské kapacity. Suroviny tedy také sami zpracovávají a odbytují  v rámci svého regionu, popř. rozváží dále. Domnívám se, že tato varianta je nejlepší model. Co mohou a jsou farmy schopné prodat, to farmy zpracují, přebytky vyvezou,“ říká Kateřina Urbánková, manažerka Svazu PRO-BIO.

S certifikací dle privátních ekozemědělských směrnic se nejčastěji setkáme v evropských zemích s historicky dlouhou tradicí ekologického zemědělství, jako je Německo, Velká Británie, Švýcarsko či Rakousko. Privátní standardy byly zpravidla iniciativou místních ekozemědělských organizací a vznikaly původně jako snaha definovat parametry a pravidla ekologické produkce, pro které tehdy chyběly jednotné předpisy. I po zavedení evropského legislativního rámce v roce 2007 se řada z nich zachovala a těší se dodnes značné spotřebitelské důvěře. Například v Německu je 52 % všech ekologických podniků sdruženo ve svazech s přísnějšími svazovými standardy. Ty zpravidla upravují oblasti, které se týkají péče o půdu a biodiverzitu, energetické udržitelnosti, transportů či welfare chovaných zvířat. Lze předpokládat, že jejich význam nebude klesat ani s platností nového evropského nařízení, ba naopak.

Českou „přísnější“ bioznačku nemáme, o certifikaci zahraničních značek zájem stoupá

Známá česká biozebra označovala i u nás dříve produkty zemědělců sdružených v PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, dnes je však na úrovni národní značky s plněním totožným pro evropské nařízení. Český „vyšší“ standard prozatím neexistuje, ale PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců jej od roku 2018 plánuje spustit. Již více než pět let Svaz PRO-BIO nabízí mléčným ekofarmám možnost zapojit se do plnění standardu svazu německých ekologických zemědělců GÄA Ökologischer Landbau e.V. Impulzem ke vzájemné spolupráci byl rok 2012, kdy mlékárna LACRUM Velké Meziříčí přestala vykupovat biomléko od okolních ekofarem a certifikace mléčných podniků na GÄA nadstandard tehdy umožnila postiženým farmám odbyt biomléka do Německa a de facto je zachránila před likvidací. Že se jednalo o ekonomicky úspěšné rozhodnutí, potvrzují dnes více než tři desítky podniků zapojené do odbytového družstva České biomléko, které mléko vyváží. Výkupní cena mléka certifikovaného v nadstandardu se stabilně pohybuje okolo 11 Kč/ litr. „Jen do Německa se ho od nás loni vyvezlo 12 621 583 kg. Za 5 let existence odbytu biomléka do Německa tento distribuční kanál přinesl o 71 631 368 Kč více, než kdyby bylo mléko zpracováno pod značkou bio v tuzemských mlékárnách a o 134 655 325 Kč více, než kdyby biomléko skončilo v konvenčním zpracování. Mnoho z farem, které se tehdy do plnění nadstandardní směrnice zapojilo, se ekonomicky stabilizovalo. Pro rok 2018 je v plánu zobchodovat prostřednictvím družstva České biomléko přibližně 14 200 000 kg mléka, “ popisuje přínosy Kateřina Urbánková, manažerka svazu PRO-BIO.

Jak získat certifikaci dle standardů GÄA

Mezi nejrozšířenější nadstandardní ekologické certifikace u nás patří GÄA. Mimo desítku oblastí přímo souvisejících se zemědělskou prvovýrobou řeší směrnice i další oblasti nad rámec evropské legislativy. „Přísnější požadavky kladou zejména na lepší životní podmínky hospodářských zvířat, vidět je to hlavně u dojného skotu, který se u nás již certifikuje, či u nosnic, kde zatím GÄA certifikaci žádnou nemáme,“ komentuje rozdíly Jan Dehner, ředitel kontrolní organizace KEZ o.p.s. Rozdílnosti certifikace v živočišné produkci lze najít v užívání konvenčních krmiv povolených pro nákup, krmných surovinách minerálního původu a doplňkových látkách ve výživě zvířat (např. lizy), prostředcích povolených k čištění a dezinfekci stájí, stájového zařízení a nástrojů používaných ve stáji. Směrnice obsahuje také přísnější seznam povolených účinných látek v čisticích a dezinfekčních prostředcích či zpracování a použití kompostu. Samostatná příloha existuje i pro provoz bioplynových stanic a použití digestátu.

Certifikát uděluje německý svaz GÄA a na jeho certifikaci se podílí jak tuzemské kontrolní organizace (KEZ, o.p.s, ABCERT AG,Biokont CZ, s.r.o,), tak PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Podmínkou certifikace je členství ve svazu PRO-BIO, který je partnerem svazu GÄA a současně garantem. Zájemce vyplní žádost o certifikaci, následuje osobní návštěva poradce svazu PRO-BIO, který prodiskutuje s podnikem podmínky hospodaření a následně farma požádá svoji kontrolní organizaci o kontroly dle nadstandardu. Výstup kontroly je společně se smlouvou o certifikaci předán svazu GÄA a PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a pokud kontrola neshledá závad, je podniku udělen certifikát. Získání nadstandardní certifikace trvá obvykle dva až tři měsíce a je zpoplatněna. Cena se odvíjí od velikosti podniku v řádech tisícikorun.

BOX1  – ZAČÁTEK

Některé vybrané podmínky pro certifikaci dle GÄA standardu

Kritéria pro farmy s polní produkcí

 • Délka křovinatých pásů a stromořadí má být minimálně 30 m/ha zemědělské půdy (ZP) nebo minimálně 1 %, lépe však nad 5 % ZP. (EU BIO neřeší)
 • Hospodaření v souladu se směrnicemi je vyžadováno ve všech provozních jednotkách podniku = podmínka celofaremnosti (EU BIO umožňuje souběžnou produkci)
 • Limit 112 kg N/ha/rok vlastního a nakoupeného hnoje (EU BIO = 170 kg N/ha/rok)
 • Kejda, močůvka, prasečí a drůbeží hnůj z konvenčního chovu nejsou povoleny a to ani v upravené formě (EU BIO zakazuje jen z velkochovů)
 • Použití digestátu z bioplynových stanic provozovaných jen s konvenčními fermentačními látkami je zakázáno (EU BIO neřeší)
 • 20 % leguminóz v osevním postupu (EU BIO nevyžaduje)
 • Mimo vegetační období musí být půda trvale zakrytá (EU BIO nevyžaduje)
 • Ekologicky významné prvky tvoří 5-7 % výměry veškeré zemědělské půdy (EU BIO nevyžaduje)

 

Kritéria pro farmy s chovy zvířat

 • Stelivovou slámu je třeba nakupovat u ekologických podniků. Není-li taková sláma dostupná, je možný nákup od konvenčních podniků. Vyloučena je sláma z ploch, které byly ošetřeny regulátory růstu a/nebo které byly před sklizní ošetřeny herbicidy obsahujícími glyfosát. (EU BIO neřeší)
 • Zákaz dovozu krmiv ze zámoří (EU BIO nezakazuje)
 • Na minimálně 8 hodin během noci nesmí být používáno umělé světlo, pokud to ovšem není nutné kvůli zdraví zvířat (EU BIO neřeší)
 • Podnik musí využívat vlastní krmiva nebo nakupovat od svazových GÄA podniků (kooperace) v min. výši 50 – 60 % (EU BIO lze nakupovat od kteréhokoliv ekologického sedláka)
 • Léky k odčervení smí být podány jen po předchozím vyšetření výkalů a za přihlédnutí k pastevně hygienickým opatřením. (EU BIO neřeší)
 • Doba přepravy zvířat smí být maximálně 4 hodiny a dopravní vzdálenost maximálně 200 km. (EU BIO neřeší)
 • Objemné krmivo, sestávající po celý rok výlučně ze siláže/senáže, není povoleno. (EU BIO neřeší)
 • Chov se nemá opírat o permanentní nákup chovných zvířat neekologického původu. (EU BIO neřeší)
 • Je povolena oborová zvěř – daňci a jeleni – min. velikost je 3 ha – (EU BIO neřeší)
 • Nelze používat antropogenní nanomateriály – (EU BIO neřeší)
 • Oproti EU nařízení se Příloha krmné suroviny minerálního původu a doplňkové látky upravuje v max. obsahu Cu a Zn pro všechny druhy zvířat
 • Formaldehyd jako čistící prostředek v Gaa není povolen – (EU BIO neřeší)

Překlad směrnic ke stažení je k dispozici: https://pro-bio.cz/aktuality/preklad-smernic-gaa/

 O biomléko roste zájem, stejně jako o BIO faremní produkty

„V současné chvíli evidujeme stále rostoucí poptávku po mléčných produktech v biokvalitě, nabídka však nestíhá tuto poptávku plně následovat a biomléko má jako komodita významný potenciál růstu. Než se farma stane ekologickou a začne produkovat BIO mléko, musí absolvovat náročné přechodné období, které trvá obvykle dva roky. Neznám však ekologickou mléčnou farmu, která by litovala toho, že se pustila do ekologické produkce biomléka, ba naopak. Všichni sedláci, se kterými mluvím, zaznamenali růst trhu a zájem spotřebitelů o bioprodukty,“ vysvětluje Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců proto odstartoval v průběhu měsíce října 2017 rozsáhlý tříletý projekt Ministerstva zemědělství ČR zaměřený na podporu ekologické produkce biomléka. V rámci projektu nabídne konvenčním podnikům podporu při přechodu na ekologickou produkci biomléka prostřednictvím individuálního, ale komplexního poradenství, ukázek příkladů dobré praxe, seminářů, exkurzí a vzdělávacích materiálů. Ekologickým podnikům pak nabízí možnost optimalizace hospodaření a hlavně poradenství v oblasti zpracování a produkce. Více o projektu a možnosti zapojení najdete na webových stránkách projektu http://eagri.cz/public/web/biomleko.