Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.11.2022

Aktuální podmínky při vývozu kulatiny do třetích zemí

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o fytosanitárních podmínkách vývozu, platných v následujícím zimním období. Změna se týká ošetřování kmenů ve venkovních podmínkách, které je možné provádět pouze do 20. listopadu.

ÚKZÚZ sděluje fytosanitární podmínky, které je nutné splnit při vývozu dřevěné  kulatiny do třetích zemí. V současné době lze ještě ošetřování provádět, ale při dalším poklesu teplot již není zajištěna účinnost všech používaných přípravků. Pod 5°C již nelze použít žádný přípravek na ochranu rostlin. Termín, od kterého již nebude možné provádět ošetřování kulatiny ve venkovních podmínkách, je stanoven na 21. 11. 2022. Od tohoto data bude možné vyvážet a žádat o vystavení rostlinolékařského osvědčení pouze pro následující zásilky:

  • kmeny odkorněné strojně, ručně nebo s „opadanou kůrou“; před nakládkou nutné dočištění od zbytků kůry, kmeny musí být zcela čisté (platí pro jehličnany i listnaté dřeviny), tolerance je na celou zásilku max. do 2 % kůry, což v praxi znamená prakticky bez kůry (doporučujeme dodatečné ošetření plynováním) z důvodu zvýšení jistoty, že se v kontejneru nebudou vyskytovat živé organismy (hmyz)), ošetření bude uváděno do dodatkového prohlášení rostlinolékařského osvědčení,
  • kmeny s kůrou (jehličnaté i listnaté dřeviny) ošetřené ještě v době vyhovujících venkovních teplot postřikem s barvivem (nad 5°C), a to do doby 60 dní od provedeného ošetření, vývozce musí předem nahlásit místa skládek a termíny provádění ošetřování postřikem, kvalita ošetřování bude kontrolována ÚKZÚZ. Nenahlášené aplikace nebudou akceptovány,
  • kmeny listnatých dřevin s kůrou uskladněné v halách, kdy teplota dřeva je minimálně 5°C, které budou po naložení do kontejneru ošetřeny přípravkem na ochranu rostlin (plynování), místa a termíny musí být nahlášené předem ÚKZÚZ; ošetření bude uváděno do kolonky ošetření v rostlinolékařském osvědčení.

U všech uvedených možností platí, že kmeny musí být bez větví, zbytků rostlin, půdy, bez sněhu, ledu.

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

Zdroj: ÚKZÚZ