Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.8.2023

Aktuální informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – nezasetí či nevzejití meziplodiny nebo zlepšující netržní plodiny či použití rodenticidů po zasetí meziplodiny, zlepšující netržní plodiny nebo ozimů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZÚZ“) zveřejnil na svých webových stránkách pro oblasti s vysokým výskytem hraboše polního (z důvodu prevence proti jeho šíření) doporučení
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/aktuality/stav-hrabose-polniho-v-cervenci-2023.html
k nezakládání meziplodiny nebo v případě jejího založení či zasetí ozimu, doporučení chránit porosty aplikací rodenticidů a zvážit nutnost využívat podsevy či krycí plodiny, které podporují výskyt tohoto škůdce.

ÚKZÚZ vymezil nejpostiženější lokality s vysokým výskytem hraboše polního, kterými jsou níže uvedené okresy:

 • okres Benešov,
 • okres Břeclav,
 • okres České Budějovice,
 • okres Kolín,
 • okres Kroměříž
 • okres Kutná Hora,
 • okres Olomouc,
 • okres Prostějov,
 • okres Teplice,
 • okres Třebíč,
 • okres Znojmo

Přehled okresů ohrožených vysokým výskytem hraboše polního (ÚKZÚZ) (eagri.cz)

V souvislosti s plněním podmínek opatření Celofaremní ekoplatby, podmínek podmíněnosti (DZES 6, DZES 8A), Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) – podopatření Pěstování meziplodin a Ekologického zemědělství –pěstování zlepšujících netržních plodin (ZNP) je možné, jako preventivní opatření ke snížení extrémního výskytu hraboše, ponechat plochy v ohrožených okresech bez osetí meziplodinou nebo ZNP, případně po vysetí meziplodiny, ZNP nebo ozimu použít přípravky na ochranu rostlin.

V rámci AEKO – podopatření Pěstování meziplodin je ovšem nutné rozlišovat, zda došlo k zasetí či nezasetí meziplodiny. Pokud se žadatel bude řídit doporučením ÚKZÚZ a rozhodne se porost meziplodiny nezaložit a uplatnit zásah vyšší moci, není povinen plnit podmínku daného podopatření na výměře 75 % (§ 17 odst. 5 nařízení vlády č. 80/2023 Sb.), přičemž na zasažený DPB nebude uplatněna předeklarace, ale dotace bude žadateli vyplacena pouze na zbylé DPB, na kterých splnil podmínky. Pokud je porost meziplodiny na DPB založen, bude možné uplatnit zásah vyšší moci na použití přípravků na ochranu rostlin k zachování či udržení porostu meziplodiny. Založení porostu musí být v rámci podání ohlášení zásahu vyšší moci prokázáno doložením relevantního dokladu o nákupu osiva.

Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností (dále jen „OVM“) z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního v případě nezasetí plodiny nebo v případně zasetí a použití rodenticidů z důvodu nevzejití porostu, musí být oznámeno Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

Dotkne-li se zásah vyšší moci DPB v ohrožených okresech (dle výše uvedeného odkazu), není nutné ze strany žadatele danou OVM prokazovat žádným dokladem.

Formulář OVM, podává žadatel prostřednictvím Portálu farmáře. Před vlastním podáním OVM je
nutné vytvořit a odeslat z LPIS na SZIF geoprostorový předtisk OVM (datovou sadu), který bude použit při podávání OVM. Vlastní podání na Portálu farmáře může žadatel učinit v sekci:
Nová podání/Jednotná žádost, žádosti AEKO a EZ/Vyšší moci na plochu s předtiskem
2023+ nebo prostřednictvím odkazu: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-jz-ovm.

V případě ohlášení vyšší moci pro opatření AEKO (pěstování meziplodin) je nutné, uvést do formuláře OVM do části Doplňující informace, zda byla meziplodina zaseta či nezaseta a v případě zasetí meziplodiny je nezbytné doplnit doklad o nákupu osiva.

V případě ohlášení vyšší moci pro opatření EZ (pěstování zlepšujících netržních plodin (ZNP)) bude použit formulář Ohlášení vyšší moci bez předtisku. Ve formuláři žadatel uvede pouze opatření a v části Doplňující informace, že se jedná o nezasetí/nevzejití porostu zlepšující netržní plodiny.