Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.10.2016

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV

Příručka Prirucka_pro_publicitu 2014 – 2020 (dále jen „Příručka“) byla aktualizována na základě novely prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Dále byly zapracovány podněty Státního zemědělského intervenčního fondu a žadatelů o podporu / příjemců dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (dále jen „PRV“).

Příručka byla rozšířena o přehled a vizualizaci jednotlivých log a doplněna o příklady použití jednotlivých nástrojů povinné publicity v textové i přílohové (grafické) části. Dále byly minimalizovány odkazy na metodické materiály MMR tak, aby žadatel/příjemce dotace získal potřebné informace v jednom dokumentu. Doplněny byly také odkazy a příklady využití internetového generátoru nástrojů povinné publicity Ministerstva pro místní rozvoj. V návaznosti na aktualizaci podmínek pro zadávací řízení byla z Příručky odstraněna povinná publicity v této oblasti.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotace mají povinnost zajistit nástroje povinné publicity od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, je účinnost aktualizované verze Příručky k datu 1.11.2016.

Prirucka_pro_publicitu_verze_2