Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.10.2022

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ PRO PORADCE V PODOBLASTI EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2022

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro poradce v podoblasti ekologické zemědělství.

Průběh akreditačního řízení:
1. Příjem přihlášek – do 31. 10. 2022.
Přihlášky zasílejte poštou na adresu: ÚZEI, Ing. Luboš Blažek, oddělení Vzdělávání a certifikace, Mánesova 75, 120 00 Praha 2 nebo datovou schránkou: v4gdarq. Přihláška k akreditaci poradců – podoblasti ekologické zemědělství – viz příloha.
2. Informace o zařazení do akreditačního řízení bude žadatelům zaslána elektronickou poštou do 8. 11. 2022.
3. Vstupní pohovor a test se uskuteční 22. 11. 2022 v budově Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 75, Praha 2.
Vstupní pohovor před komisí a písemné ověření odborných znalostí k následujícím tématům:
•    odborné znalosti v oblasti /podoblasti akreditace – ekologické zemědělství,
•    vedení prvotní evidence v zemědělském podniku,
•    orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k zemědělskému podnikání,
•    posouzení znalosti podmínek Kontrol podmíněnosti,
•    popis omezujících podmínek hospodaření,
•    práce s databázemi a informačními systémy v oblasti zemědělství,
•    bezpečnost práce.
4. Akreditační projekt – součástí akreditačního řízení je povinnost vypracovat akreditační projekt podle stanovené metodiky (viz příloha), na schválené téma, vztahující se ke zvolené podoblasti akreditace „ekologické zemědělství“. Žadatel o akreditaci si zvolí dvě témata akreditačního projektu, jedno mu pak bude schváleno.
Správce Registru žadatelům o akreditaci potvrdí téma i název emailem po obdržení přihlášky.
Žadatel doručí vypracovaný projekt v elektronické formě do 15. 1. 2023 Správci Registru, který zajistí jeho posouzení dvěma oponenty.
5. Obhajoba akreditačního projektu se uskuteční před akreditační komisí v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze v březnu 2023 (termín bude upřesněn). Po úspěšném absolvování akreditačního řízení bude poradci akreditovaná oblast zapsána do Registru a poradce obdrží certifikát s vyznačením podoblasti ekologické zemědělství.

Výtah ze Směrnice:
Článek 4
Kvalifikační požadavky na vstup do akreditačního řízení Oblast zemědělství
(2)    ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním programu zemědělského směru, příp. ukončené vyšší odborné vzdělání zemědělského směru (Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace, příloha 4, příp. příloha 3) a ke dni podání přihlášky nejméně tři roky prokázané praxe ve zvolené oblasti akreditace. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání, nebo
(3)    střední odborné vzdělání zemědělského směru s maturitní zkouškou (Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace, příloha 2) a ke dni podání přihlášky nejméně tři roky prokázané praxe ve zvolené oblasti akreditace. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání.
(4)    Délku praxe podle odstavce 2 a 3 tohoto článku potvrzuje zaměstnavatel žadatele. Osoba samostatně výdělečně činná dokládá praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti zemědělství.

K přihlášce je nutno doložit doklad o úhradě akreditačního poplatku.
Přílohy:
1)    Přihláška k akreditaci
2)    Metodika akreditačního projektu

Zdroj: ČMSZP