Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.3.2023

102 milionů korun přináší podopatření zaměřená na zatravnění orné půdy, ochranu čejky chocholaté a údržbu odtokových drah

Dnes zahájil Státní zemědělský intervenční fond (Fond) vydávání rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících opatření (NAEKO) týkajících se zatravnění orné půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku a ochrany čejky chocholaté. Celkem za všechna podopatření získají zemědělci více než 102,08 milionů korun, ty obdrží více než 1 700 žadatelů.

„Nastavená opatření jsou určena pro žadatele, kteří dodržují celoročně i Cross Compliance, žádost je podávána v rámci neprojektových opatření Programu rozvoje venkova prostřednictvím jednotné žádosti,“ uvedl Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor.Platba je vyplácena na hektar zatravněného půdního bloku a u podopatření zatravňování orné půdy dosahuje její výše od 5 568,19 Kč/ha až do 10 639,22 Kč/ha a to podle typu travní směsi a zatravňovaného pozemku. Podporu potom obdrží 1 061 žadatelů, kteří podali celkem více než 1 200 žádostí v případě AEKO podopatření.

„Podpory jsou primárně zaměřené na snížení rizika eroze a splachů. Podopatření podporují jak přeměnu ornice na travní porost, tak zatravnění drah soustředěného odtoku. Dotýkají se však také oblastí zranitelných dusičnany nebo oblastí v ochranných pásmech vodních zdrojů, včetně oblastí podél vodních toků,“ dodal Jan Borský. Zatravnění je prováděno speciální osevní směsí.

U podopatření, které se dotýká hnízdiště čejky chocholaté, obdrží podporu 22 žadatelů v celkovém objemu 4,2 milionu Kč. Podpora může dosáhnout výše až 16 580 Kč/ha. Žadatel má povinnost založit porost směsí definovaných plodin. Porost musí být pro ochranu bez jakéhokoli zásahu zemědělské techniky od založení porostu, a to v období od poloviny června do poloviny července, až do konce října. Porost musí být v souladu s podmínkami dotačního titulu zapraven do konce roku do půdy a do nového založení porostu do následujícího června musí být opět bez zásahu techniky. „Samozřejmě je na dotčené ploše zakázaná aplikace jakýchkoli prostředků na ochranu rostlin. Jedná se o velice specifickou podporu, která směřuje výhradně do oblastí, jako jsou jižní a východní Čechy či jižní Morava,“ upřesňuje ještě Jan Borský.

Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání přes Portál farmáře.