10.9.2015, čtvrtek

08:30 – 9:30 Registrace (kongresový sál Zámeckého hotelu, Lednice)

9:30 – 12:00 Oficiální zahájení a plenární zasedání – zástupci ministerstva zemědělství ČR přednesou novinky z dotačních podpor pro ekologické zemědělství (investice, inovace, spolupráce a modernizace) a sociálního podnikání na ekofarmách. Přítomni budou zaměstnanci MZe, kteří pravidla pro nové dotační období přímo připravovali a konzultovali je s Evropskou komisí. Všem, kteří se chystají v říjnu 2015 předkládat žádosti o dotace, nabízíme možnost setkat se s tvůrci nových podmínek a položit jim dotazy např. jak plnit preference, co jsou způsobilé výdaje, jak probíhá výběrové řízení, a jiné.

12:00 – 13:00 Přestávka na občerstvení

13:00 – 17:00 Odpolední odborná část

  • Vývoj a současný stav EZ a trhu s biopotravinami v ČR (Ing. Andrea Hrabalová – konzultantka pro ekologické zemědělství)

Podobně jako ve světě a Evropě i v ČR zaznamenává ekologické zemědělství významný rozvoj. Česká republika patří mezi dvacet zemí světa s největší výměrou půdy v EZ a mezi deset zemí světa s nejvyšším podílem ploch v EZ na celkové zemědělské půdě. Počet výrobců i distributorů biopotravin každoročně stoupá. Ještě dynamičtěji roste oblast distribuce a třetím rokem zaznamenáváme také oživení zájmu o biopotraviny mezi spotřebiteli. V České republice vzrostl trh s biopotravinami téměř čtyřnásobně. Vývoj ekologického zemědělství v ČR (podobně jako v ostatních zemích EU) je významně ovlivňován zemědělskou politikou, zejména stabilizací podpor v rámci tzv. Programů rozvoje venkova, přičemž nový PRV (2014-2020) vstupuje v platnost právě letos.

  • Sociální zemědělství v České republice (Ing. Jan Moudrý, Ph.D. – Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra rostlinné výroby a agroekologie; Mgr. Tomáš Chovanec – MAS Lužnice a CpKP Jižní Čechy; Mgr. Eliška Hudcová – AREA viva)

Sociální zemědělství se v západní Evropě objevuje již několik desetiletí, v České republice se s ním však seznamujeme teprve v posledních letech. K přesnému vymezení problematiky sociálního zemědělství dochází v ČR až v současné době. Sociální zemědělství je definováno jako propojení sociální a zemědělské sféry v rámci zemědělských činností, které vedle produkční funkce přináší pozitivní externality v podobě podpory znevýhodněných osob ve smyslu jejich rehabilitace a terapie, vzdělávání a odborné přípravy či začlenění na trh práce, a zároveň podporuje další služby spojené s venkovským a příměstským prostorem s cílem jejich rozvoje. Cílovými Sociální zemědělství získalo podporu ministerstva zemědělství, kde v roce 2014 vznikla komise zabývající se touto problematikou. Nově existuje možnost investičních a provozních finančních a lze žádat o úvěry v rámci Programu sociální zemědělství na vybudování provozů sociálního zemědělství v rámci farem v oblasti zaměstnávání. Právě oblast integrovaného zaměstnávání, které bylo ještě donedávna v zemědělství limitováno, získává v zemědělském i sociálním sektoru největší ohlas. Na základě současných evropských trendů i vývoje v ČR lze v následujících letech očekávat dynamický růst sociálního zemědělství a otevírání dalších možností pro jeho přímou podporu.

  • Vývoj systému ochrany jádrovin v režimu EZ (Ing. Václav Psota, Ph.D. – BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.)

Jádroviny jsou v České republice nejpěstovanější ovocné dřeviny (dominují jabloně). Z pohledu nároků na ochranu proti chorobám a škůdcům patří mezi nejnáročnější plodiny. Absence technologií, dostupných přípravků a znalostí byly limitujícími faktory při rozvoji ekologického pěstování jabloní v České republice. Introdukce dravého roztoče Typhlodromuspyribyla na začátku 90. let minulého století jednou z prvních metod vhodných pro ekologické ovocnářství. Následovala registrace biologického insekticidu na bází bakterie Bacillusthuringiensis. Avšak k zásadnímu úsilí firem a výzkumných organizací v oblasti vývoje komplexní technologie ochrany jádrovin v režimu EZ dochází až mnohem později. Vzniká občanské sdružení Biosad, které sdružuje pěstitele ovoce, firmy a výzkumníky. V rámci sdružení začíná fungovat poradenský servis pro ekologické, ale také integrované ovocnáře. Od roku 2012 jsou v řešení tři výzkumné projekty (NAZV QJ1210209 a QJ1210275 a TAČR TA02020168), které mají jako jeden z cílů vývoj metod ochrany ovocných dřevin v režimu EZ. Stále u nás zaostává znalost použití dostupných přípravků a technologií. Lze očekávat, že v případě zájmu ovocnářů, firem a výzkumných organizací se dostane systém ochrany jádrovin v EZ na stejnou úroveň jako v zahraničí během několika let.

  • Výsledky testování prostředků ochrany a výživy polních plodin v EZ (Ing. Martin Bagar, Ph.D. – BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.)

Produkce v ekologickém pěstování na orné půdě se v České republice v současné době zaměřuje na extenzivní způsoby pěstování. A to i v úrodných oblastech, kde intenzifikační vstupy mají své opodstatnění. Z části leží příčiny v nedostatku zkušeností s metodami ochrany a výživy. Z toho důvodu jsme provedli řadu hodnocení nových produktů, abychom získali informace o možnosti jejich využití v praxi. V současné době je k dispozici řada metod a produktů na přírodní bázi, které lze využít ke zlepšení pěstitelských výsledků. Cílem našich pokusů je získat zkušenosti s těmito metodami a nabídnout je pěstitelům.

  • Strategie hodnocení kvality a autenticity potravin (Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., doc. Dr. Ing. Věra Schulzová – Ústav analýzy potravin a výživy; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

V ekologicky pěstovaných plodinách je možno očekávat nízké případně nedetekovatelné obsahy látek pocházejících z chemizace zemědělství, jako jsou rezidua pesticidů. Někdy se upozorňuje na riziko zvýšeného obsahu rostlinných toxinů či kontaminace mykotoxiny, toto však nebylo jednoznačně prokázáno. Moderní vybavení laboratoří a sofistikované analytické metody umožňují sledování reziduí nepovolených látek na velmi nízkých hladinách. Pro tyto účely jsou vyvíjeny a aplikovány multidetekční metody, které umožňují identifikaci a kvantifikaci až stovek látek v rámci jedné analýzy. Pozornost výzkumu je také soustředěna na studium biologicky aktivních látek s pozitivním účinkem na zdraví konzumenta a vlivu podmínek zpracování a skladování na jejich hladiny. V praxi jsou zaváděny šetrné postupy zpracování potravin, zachovávající v co nejvyšší míře nutriční hodnotu výchozí suroviny.

18:00 Slavnostní společenský večer v prostorách lednického zámku, spojený s rautem z bioproduktů a biopotravin členů Svazu PRO-BIO za účasti zástupců Ministerstva zemědělství ČR. Vyhlášení výsledků soutěží „Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO“, „Česká biopotravina 2015“ a „Nejoblíbenější bioprodejna Svazu PRO-BIO“.

11.-12.9.2015, pátek-sobota

06:30 Odjezd na exkurzi

REGISTRACE NA EXKURZI SE UZAVÍRÁ 1.9.2015 VE 13:00hod !!!

*V PŘÍPADĚ NÍZKÉHO ZÁJMU ÚČASTNÍKŮ BUDE EXKURZE ZRUŠENA!*

Změny v programu vyhrazeny !