Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.11.2020

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí

V Praze dne 10. listopadu 2020
Aktualizace krajinných prvků v evidenci ekologicky významných prvků a její dopad na daň z nemovitých věcí

Poplatníci daně z nemovitých věcí si mohou od zdaňovacího období roku 2020 uplatnit nárok na osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona č. 338/1992 sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), podle kterého jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud
je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství.

Celé znění ZDE